Privacy Policy

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT – AMR GROUP

PRIVACY POLICY – AMR GROUP

Ngày phát hành: […]

Date of issue: […]

(Ngày cập nhật: […])

(Updated on: […])

 • Giới thiệu về AMR Group

AMR Group Introduction

AMR Group bao gồm ba (03) công ty thành viên:

 (sau đây gọi tắt là “AMR Group”, [HLV2] “VINAMR”, “tôi”, hoặc “chúng tôi”).

AMR Group consists of three (03) members:

 • AMR CONSULTANTS JOINT STOCK COMPANY: [Applied Market Research]
 • VINAMR MARKET RESEARCH AND CONSULTING JOINT STOCK COMPANY: [Vietnam Market Research]
 • MDS [Marketing Data Solution]

 (hereinafter referred to as “AMR Group”, “VINAMR”, “we” or “us”).

AMR Group duy trì và vận hành website https://vinamr.com.vn/ (sau đây gọi tắt là “website”) và ứng dụng được phát hành bởi AMR Group để tiếp cận được nhiều hơn đến các khách hàng và đối tác tiềm năng. Nhằm minh bạch hóa việc tiếp cận, thu thập, sử dụng và bảo mật thông tin, cũng như bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích của khách hàng, AMR Group xây dựng và thực hiện chính sách bảo mật thông tin, dữ liệu người dùng (sau đây gọi tắt là “Chính Sách”).

AMR Group maintains and operates the website https://vinamr.com.vn/(hereinafter referred to as “website”) and applications developed by AMR Group to further connect with potential clients and partners. In order to make transparent the access, collection, use and security of information, as well as better protect the rights and benefits of clients, AMR Group has developed and implemented a policy to secure information and user data (hereinafter referred to as “Policy”).

 • Mục đích của việc thu thập thông tin

Purposes of information collection   

Việc thu thập thông tin của AMR Group nhằm thực hiện các mục đích dưới đây:

The information collection by AMR Group was performed for the following purposes:

 • để thực hiện và đáp ứng các yêu cầu của bạn.

to fulfill your requests.

 • để tiến hành các giao dịch.

to perform the transactions.

 • để gửi cho bạn các thông tin quan trọng về website, các sự thay đổi về các điều   khoản, điều kiện, chính sách và/hoặc các thông tin mang tính chất hành chính khác của chúng tôi.

to send you important information regarding the website, changes to the terms, conditions, policies and/or other administrative information or ours.

 • để gửi cho quý vị các thông tin thương mại, tiếp thị và quảng bá mà chúng tôi cho rằng có thể bạn quan tâm.

to send you commercial, marketting and promotional information which we believe might suit your interest.

 • để cải thiện trải nghiệm website và ứng dụng của chúng tôi.

to improve the our website and application experience.

 • để hỗ trợ và phục vụ cho các mục đích kinh doanh của chúng tôi, chẳng hạn như phân tích dữ liệu, nghiên cứu thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ hoặc phát triển sản phẩm mới, dịch vụ mới.

to support and serve our business purposes, for example: data analysis, market research, enhance production or service quality or develop new service and product.

 • để xác định các xu hướng, nhu cầu, thị hiếu, thói quen tiêu dùng, sử dụng dịch vụ hoặc quan điểm về các vấn đề mà bạn quan tâm.

to determine the trends, needs, consumption and service use habits, or opinions about matters of your interest.

 • để đáp ứng, tuân thủ các quy định của pháp luật quốc gia hoặc các tiêu chuẩn quốc tế có liên quan đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

to obey the national law or international standards related to our business activities.

 • để phục vụ quá trình xử lý các sai phạm hoặc phục vụ quá trình giải quyết các khiếu nại, tranh chấp.

to serve the process of handling violations or to serve the process of settling complaints and disputes

 • Thu thập dữ liệu cá nhân

Collection of personal data

Bằng việc truy cập vào website hoặc ứng dụng của[HLV3] [Noname4]  chúng tôi thì khách hàng, đối tác, cộng tác viên hoặc bất kỳ tổ chức, cá nhân nào (sau đây gọi tắt là “khách hàng”, “bạn” hoặc “các bạn”) được xem là đã đồng ý tự nguyện cung cấp (các) thông tin cũng như cho phép AMR Group khai thác, sử dụng các thông tin cá nhân một cách miễn phí. Ngoài ra, bạn đồng ý rằng chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn một cách miễn phí từ các nguồn sau:

By accessing our website or application, clients, partners, coordinators or any other organization and individual (hereinafter referred to as “client” or “you”) are considered to have agreed to voluntarily provide AMR Group with information and allow AMR Group to use these personal information for free. Furthermore, you also agree that we can collect your personal information for free from the following sources:

 • việc trao đổi trực tiếp với nhân sự/ người đại diện của AMR Group, trao đổi qua điện thoại, trao đổi qua email hoặc mạng xã hội.

direct exchange with AMR Group’s personnel/representative, phone exchange or email exchange or exchange via social networks.

 • các nguồn thông tin đã được công bố, tiết lộ trên các phương tiện thông tin đại chúng phù hợp theo quy định của pháp luật có liên quan.

information already disclosed, published on social media pursuant to the relevant law.

 • bên thứ ba, các nhà cung cấp dịch vụ hoặc đối tác chúng tôi. 

third parties, our service providers or partners.

Việc thu thập thông tin cá nhân có thể được thực hiện dưới một hoặc nhiều hình thức khác nhau và có thể bắt đầu ngay tại thời điểm truy cập website, ứng dụng hoặc đăng ký tài khoản, sử dụng “cookie”,[1] biểu mẫu, bảng hỏi hoặc các hình thức khác mặc dù chưa được liệt kê ở đây.

Collection of personal information might be performed in one of more different forms and may begin at the time of accessing the website, application or registration of account, using “cookie”1, filling forms, questionnaires of other forms that have not yet been listed here.

Tùy vào từng trường hợp, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp các thông tin cá nhân cần thiết có thể kể đến như: họ và tên, tuổi, giới tính, địa chỉ, vị trí, số điện thoại, email, trình độ học vấn, nghề nghiệp, hình ảnh, các thông tin về thiết bị di động, máy tính hoặc các thiết bị truy cập có kết nối internet, địa chỉ IP hoặc các thông tin cần thiết khác (sau đây gọi tắt là “Dữ Liệu Cá Nhân”).

Depending on the situation, we might request you to provide necessary personal information, including: full name, age, gender, address, location, phone number, email, education, occupation, images, information about mobile devices, computers or devies with internet access, IP address or other necessary information (hereinafter referred to as “Personal Data”).

 • Lưu trữ

Storage

Chúng tôi lưu giữ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích được nêu trong Chính Sách này trừ khi pháp luật yêu cầu hoặc cho phép một khoảng thời gian lưu trữ lâu hơn.

We store your Personal Data in a necessary amount of time to fulfill the purposes set out in this Policy unless the laws request or allow for a longer storage period.

Khi Dữ Liệu Cá Nhân của bạn được cho là không còn cần thiết cho mục đích thu thập dữ liệu, hoặc chúng tôi không còn có mục đích kinh doanh hoặc pháp lý để giữ lại Dữ Liệu Cá Nhân của bạn, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xoá, tiêu huỷ, ẩn danh hoặc ngăn chặn việc truy cập hoặc sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân cho bất kỳ mục đích nào ngoài việc tuân thủ theo Chính Sách này, hoặc cho mục đích an toàn, bảo mật, phát hiện và phòng chống gian lận, phù hợp với các yêu cầu của luật áp dụng hiện hành.

When your Personal Data is deemed no longer necessary for the purpose of information collection, or we no longer have a business or legal purpose to keep your Personal Data, we will implement procedures to erase, destroy, anonymize or prevent access or use of Personal Data for any other purpose other than compliance with this Policy, or for the purposes of security, confidentiality, detection and prevention of fraud, in accordance with the current applicable law.

 • Chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân

Sharing Personal Data

Chúng tôi có thể tiết lộ, chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn trong các trường hợp sau:

We might disclose and share your Personal Data in the following cases:

 • cho các thành viên khác thuộc AMR Group đối với các mục đích được mô tả trong Chính Sách này. Thành viên khác thuộc AMR Group bao gồm các tổ chức, cá nhân, các công ty con, công ty liên kết, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hoặc bất kỳ hiện diện thương mại nào khác của AMR Group dù ở Việt Nam hay trên phạm vi toàn cầu.

sharing to other members of AMR Group for the purposes described in this Policy. Other members of AMR Group include organizations, individuals, subsidiaries, affiliates, branches, representative offices, business locations or any other commercial presence of AMR Group in Vietnam or worldwide.

 • cho bên thứ ba cung cấp sản phẩm/dịch vụ cho chúng tôi như dịch vụ website, dịch vụ lưu trữ, dịch vụ phân tích, xử lý dữ liệu, dịch vụ cơ sở hạ tầng, các dịch vụ công nghệ thông tin (IT), logistics, dịch vụ chuyển phát, thư điện tử, xử lý thẻ tín dụng, các dịch vụ kiểm toán, pháp lý, công chứng, dịch thuật, và các dịch vụ khác tương tự để họ có thể cung cấp dịch vụ.

sharing to our third-party service/product providers such as providers of website service, storage service, data analysis and handling service, infrastructure service, IT service, logistics service, email service, delivery service, credit card handling service, accounting, legal, notarization, translation services and other similar services so they can provide services.

 • cho đối tác kinh doanh của chúng tôi với điều kiện rằng các thông tin được tiết lộ hoặc chia sẻ không được sử dụng vào mục đích trái pháp luật.

sharing to our business partners under the condition that the disclosed or shared information shall not be used for illegal purposes.

 • cho một bên thứ ba trong trường hợp tổ chức lại, sáp nhập, bán, liên doanh, chỉ định, chuyển nhượng hoặc sắp đặt khác của tất cả hoặc một phần cơ sở kinh doanh, tài sản hoặc cổ phần/phần vốn góp của chúng tôi (kể cả sự liên quan với các thủ tục phá sản hoặc tương tự).

sharing to third parties in case of reorganization, merger, sales, cooperation, appointment, transfer or other arrangements of all or part of business premises, assets or stocks/shares of ours (including bankruptcy procedures or similar procedures).

 • cho cơ quan nhà nước hoặc các tổ chức cá nhân có thẩm quyền mà việc tiết lộ, cung cấp thông tin được xác định là nghĩa vụ của chúng tôi.

sharing to competent state agencies or organizations, individuals which the disclosure, provision of information.

 • cho bên thứ ba có chức năng lưu trữ, quản lý hoặc đảm bảo an ninh, an toàn dữ liệu khi xảy ra (các) trường hợp khẩn cấp khác mà việc chia sẻ thông tin là cần thiết để hạn chế các thiệt hại/mất mát có thể xảy ra đối với Dữ Liệu Cá Nhân hoặc đối với hoạt động của chúng tôi như các tình huống bị tấn công/đánh cắp dữ liệu/phát tán vi-rút, mã độc ….vv.

sharing to third parties with the function of storing, managing or ensuring data security and safety in case of other emergency(s) where information sharing is necessary to minimize damages/losses that may happen to Personal Data or to our activities such as hacking/data theft/virus/malware distribution, etc.

 • cho các bên thứ ba mà bạn yêu cầu thông tin được gửi đến. Trong trường hợp này, chúng tôi có thể yêu cầu bạn thanh toán một khoản phí nhất định trước khi chuyển giao dữ liệu. Ngoài ra, chúng tôi có quyền từ chối chuyển giao theo yêu cầu nếu như việc làm này là trái quy định của pháp luật, đạo đức nghề nghiệp hoặc có nguy cơ không đảm bảo an toàn đối với dữ liệu của bạn hoặc đối với hoạt động của chúng tôi.

sharing to third parties which you request the information to be forwarded to. In this case, we might request you to pay a certain amount of fee before forwarding the data. Furthermore, we can deny data forwarding if this request as well as the action itself are against the law, occupational morals or contain a risk to your information or our activities.

 • cho các mục đích được nêu tại Chính Sách này.

sharing for the purposes stated in this Policy.

Xin lưu ý rằng, bất cứ thông tin nào mà bạn đăng tải hoặc tiết lộ một cách công khai qua website hoặc ứng dụng của chúng tôi sẽ có thể trở thành thông tin công cộng và có thể có sẵn cho bên thứ ba tiếp cận. Chúng tôi yêu cầu bạn phải rất cẩn trọng khi quyết định tiết lộ thông tin cá nhân của mình, hoặc bất cứ thông tin nào khác, trên website hoặc ứng dụng của chúng tôi.

Please note that, any information that you uploaded or disclosed publicly via our website or application will become public and ready for access by third parties. We sincerely request that you must be very cautious before deciding to disclose your personal information, or any other information, via our website or application.

 • Chuyển giao quốc tế Dữ Liệu Cá Nhân

International transfer of Personal Data

Dữ Liệu Cá Nhân của bạn có thể được chuyển từ quốc gia, tiểu bang và thành phố (“Quốc Gia Sở Tại”), nơi bạn có mặt trong khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi đến một quốc gia, tiểu bang và thành phố khác (“Quốc Gia Thay Thế”). 

Your Personal Data might be transferred from the country, state and city (“Country of Residence”), where you present while using our services to another country, state and city (“Alternative Country”).

Khi chúng tôi chuyển Dữ liệu Cá nhân của bạn từ Quốc Gia Sở Tại đến Quốc Gia Thay thế, chúng tôi sẽ tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và quy định liên quan đến Dữ Liệu Cá Nhân của bạn, bao gồm có cơ sở hợp pháp để chuyển Dữ Liệu Cá Nhân và áp dụng các biện pháp bảo vệ phù hợp để đảm bảo đầy đủ mức độ bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân. Chúng tôi cũng sẽ đảm bảo rằng bên nhận ở Quốc Gia Thay Thế có nghĩa vụ bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn theo tiêu chuẩn bảo vệ tương đương với sự bảo vệ theo luật áp dụng hiện hành.

While transferring your Personal Data from the Country of Residence to the Alternative Country, we will strictly follow the legal obligation and relevant regulations regarding your Personal Data, including legal basis to transfer Personal Data and impose appropriate protective measures to fully ensure protection level of Personal Data. We will also ensure that the recipients at the Alternative Country bear the responsibility to protect your Personal Data by protection standards equivalent to those of the current applicable laws.

Cơ sở hợp pháp của chúng tôi sẽ là hoặc sự đồng thuận (ví dụ chúng tôi có thể yêu cầu sự đồng thuận của bạn để chuyển Dữ Liệu Cá Nhân của bạn từ Quốc Gia Sở Tại đến Quốc Gia Thay Thế vào thời điểm bạn cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân) hoặc một trong những biện pháp bảo vệ được pháp luật cho phép.

Our lawful bases shall be either approval (for example: we might request your approval to transfer your Personal Data from the Country of Residence to Alternative Country at the time you provide Personal Data) or one of the protection measures that the law allows.

 • An ninh

Security

Chúng tôi sử dụng các biện pháp tổ chức, kỹ thuật và hành chính hợp lý để bảo vệ các Dữ Liệu Cá Nhân dưới sự kiểm soát của chúng tôi.  Tuy nhiên, rất tiếc là không có biện pháp nào có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối đối với dữ liệu của bạn chẳng hạn như các hành vi tấn công từ bên thứ ba, phát tán vi-rút, mã độc các sự cố bất ngờ xảy ra như thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn, các hành vi trộm cắp, chiếm đoạt dữ liệu hay thậm chí là yêu cầu từ tổ chức, cá nhân có thẩm quyền …vv và chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu Dữ Liệu Cá Nhân của bạn bị tiết lộ trong các trường hợp này.

We use reasonable organizational, technical and administrative measures to protect Personal Data under our control. Unfortunately, there are no definite measures that can guarantee your data’s security from, for example, third-party attacks, viruses, and malware, unexpected events such as natural disasters, floods, fires, theft, appropriation of data or even requests from competent organizations, individuals, etc. and we will not be responsible for any liability if your Personal Data is disclosed in these circumstances.

Nếu bạn có lý do để tin rằng sự tương tác và cung cấp thông tin của bạn với chúng tôi không còn an toàn (như tài khoản của bạn bị xâm nhập, thông tin của bạn bị đánh cắp..vv), bạn vui lòng thông báo ngay cho chúng tôi về vấn đề này bằng cách liên lạc với chúng tôi theo thông tin tại phần “Liên hệ” dưới đây để được hỗ trợ.

If you have reasonable grounds to believe that your interaction and provision of information with us is no longer safe (such as your account has been compromised, your information has been stolen, etc.), please Immediately notify us of this problem by contacting us at the information in the “Contact Us” section below for assistance.

 • Thông tin thu thập bởi trang web/ứng dụng của bên thứ ba

Information collected by third party websites/applications

Nhằm cung cấp cho bạn giá trị gia tăng, chúng tôi có thể chọn các trang web hoặc ứng dụng hoặc dịch vụ của bên thứ ba khác nhau để liên kết hoặc cho phép hiển thị trên website hoặc ứng dụng của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể tham gia các quan hệ cùng tiếp thị và các quan hệ khác để cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường, phân tích xử lý số liệu và các dịch vụ và tính năng khác cho bạn truy cập. Những trang được liên kết này có các chính sách về quyền riêng tư cũng như các biện pháp bảo mật riêng và độc lập. Ngay cả khi bên thứ ba đó có liên kết với chúng tôi, chúng tôi cũng không kiểm soát các trang web/ứng dụng/dịch vụ được liên kết này, mỗi trang web đó có các phương pháp bảo vệ quyền riêng tư và thu thập dữ liệu riêng biệt, độc lập với chúng tôi. Dữ liệu thu thập bởi các đối tác cùng tiếp thị của chúng tôi hoặc các trang web/ứng dụng/dịch vụ của bên thứ ba (ngay cả khi được cung cấp trên hoặc thông qua Nền tảng của chúng tôi) có thể không được chúng tôi tiếp cận và/hoặc lưu giữ.

In order to provide you with added value, we may choose different third-party websites or applications or services to link to or allow to display on our websites or applications. We may also enter joint marketing and other relationships to provide market research, data analytics and other services and features for your access. These linked sites have their own privacy policies as well as separate and independent privacy measures. Even if such third party is affiliated with us, we have no control over these linked websites/applications/services, each of these sites has separate privacy and data collection practices, independent of us. Data collected by our co-marketing partners or third-party websites/applications/services (even when provided on or through our Platform) may not be stored and/or accessed by us.

Do đó chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý hay bất kỳ trách nhiệm nào khác đối với nội dung, thông tin, các biện pháp bảo mật (hoặc sự thiếu biện pháp bảo mật) và các hoạt động của các trang web/ứng dụng/dịch vụ được liên kết này. Những trang web/ứng dụng/dịch vụ được liên kết này chỉ vì sự thuận tiện cho bạn và do đó bạn tự chịu trách nhiệm khi truy cập chúng. Tuy nhiên, chúng tôi tìm cách bảo vệ tính toàn vẹn của website và ứng dụng của chúng tôi, vì vậy, chúng tôi hoan nghênh ý kiến phản hồi về các trang web và ứng dụng được liên kết này.

We therefore have no liability or any other responsibility for the content, information, security measures (or lack of security measures) and the activities of linked websites/applications/services. These linked websites/applications/services are for your convenience only and therefore you are solely responsible for accessing them. However, we seek to protect the integrity of our websites and applications, so we welcome feedback about these linked websites and applications.

 • Trẻ chưa đủ 18 tuổi và người mất năng lực hành vi

Children under the age of 18 and people with behavioral disabilities

Chúng tôi không nhắm vào việc thu thập, khai thác Dữ Liệu Cá Nhân của trẻ em chưa đủ 18 tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự. Đồng thời, các ứng dụng, website của chúng tôi cũng không được thiết kế ra để cố tình thu thập thông tin từ những đối tượng này.

We do not aim at the collection and exploitation of Personal Data of children who are under 18 years old and who have lost civil capacity. At the same time, our applications and websites are not designed to intentionally collect information from these subjects.

Do đó, chúng tôi yêu cầu các trẻ em chưa đủ 18 tuổi, những người giám hộ, đại diện hợp pháp có trách nhiệm quản lý trẻ em chưa đủ 18 tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự để họ không cung cấp thông tin cá nhân qua website hoặc ứng dụng của chúng tôi.

Therefore, we request that children under the age of 18, guardians, and legal representatives responsible for managing children under the age of 18, who lose civil act capacity so that they do not provide personal information via our website or application.

 • Thay đổi, cập nhật, rút lại hoặc hủy bỏ thông tin

Alter, update, retract or cancel information

Rút Lại Sự Đồng Ý:

Withdrawal of Consent:

 • bạn có thể rút lại sự đồng ý cho phép thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn mà chúng tôi đang lưu giữ hoặc kiểm soát bằng cách gửi thông tin cho chúng tôi tại phần “Liên hệ” và chúng tôi sẽ xử lý các yêu cầu này theo Chính Sách cũng như quy định pháp luật có liên quan. Tuy nhiên, việc bạn rút lại sự đồng ý có thể có nghĩa là chúng tôi sẽ không thể tiếp tục cung cấp các dịch vụ cho bạn, và chúng tôi có thể cần phải hạn chế hoặc chấm dứt quan hệ hiện tại của bạn và/hoặc hợp đồng của bạn với chúng tôi.

you may withdraw your consent to the collection, use and/or disclosure of your Personal Data we hold or control by sending information to us in the “Contact” section and we will handle these requests in accordance with the Policy and the relevant laws. However, your withdrawal of consent may mean that we will not be able to continue providing services to you, and we may need to restrict or terminate your current relationship and/or your contract with us.

Yêu Cầu Truy Cập hoặc Sửa Dữ Liệu Cá Nhân:

Request to Access or Correct Personal Data:

 • Nếu bạn đã đăng ký một tài khoản với chúng tôi, cá nhân bạn có thể truy cập và/hoặc sửa Dữ Liệu Cá Nhân của bạn mà chúng tôi đang lưu giữ hoặc kiểm soát thông qua phần thiết lập tài khoản hoặc một mục khác được hướng dẫn cụ thể trên website và ứng dụng của chúng tôi. Nếu bạn chưa đăng ký tài khoản với chúng tôi, cá nhân bạn có thể yêu cầu truy cập và/hoặc sửa dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi đang lưu giữ hoặc kiểm soát bằng cách gửi yêu cầu bằng văn bản cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ cần có đủ thông tin từ bạn để xác định danh tính của bạn cũng như bản chất yêu cầu của bạn để có thể giải quyết yêu cầu của bạn. Do đó, vui lòng gửi yêu cầu bằng văn bản của bạn bằng cách gửi thông tin đến cho chúng tôi tại phần “Liên hệ”.

If you have registered an account with us, you may personally access and/or correct your Personal Data we hold or control through account settings or another item as instructed specifically on our website and application. If you have not registered an account with us, you may personally request to access and/or correct your personal data that we hold or control by submitting a written request to us. We will need sufficient information from you to identify your identity as well as the nature of your request in order to address your request. Therefore, please submit your request in writing by sending us information at the “Contact Us” section.

 • Chúng tôi có thể tính một khoản phí hợp lý cho bạn để giải quyết và xử lý yêu cầu truy cập Dữ Liệu Cá Nhân của bạn với điều kiện yêu cầu này là không trái pháp luật và Chính Sách của chúng tôi. Nếu chúng tôi có tính phí, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn ước tính lệ phí bằng văn bản. Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi không buộc phải đáp ứng hay giải quyết yêu cầu truy cập của bạn trừ phi bạn đã đồng ý đóng phí.

We may charge you a reasonable fee to process your request to access Personal Data provided that this request is not contrary to the laws and our Policy. If we charge, we will give you a written estimate of the fee. Please note that we are not required to respond to or resolve your access request unless you have agreed to pay a fee.

 • Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối sửa dữ liệu cá nhân của bạn theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân trong trường hợp các điều luật đó yêu cầu và/hoặc cho phép một tổ chức từ chối sửa dữ liệu cá nhân trong các trường hợp như thế.

We reserve the right to refuse to correct your personal data in accordance with the laws on protecting the privacy of personal information in the event that such laws require and/or allow an organization to refuse to correct personal data in such events.

 • Sửa đổi và cập nhật Chính Sách

Revise and update the Policy

AMR Group có quyền hủy bỏ, sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh các điều khoản của Chính Sách này bất cứ lúc nào bằng cách công bố Chính Sách cập nhật trên website, ứng dụng của AMR Group. Bằng cách tiếp tục sử dụng website, ứng dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục mua hàng hóa, dịch vụ được cung cấp bởi AMR Group qua các hình thức này hoặc tiếp tục liên lạc hoặc tham gia với AMR Group sau khi có các sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh Chính Sách này, bạn biểu thị sự chấp nhận các sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh đó.

AMR Group reserves the right to cancel, amend, update or amend the terms of this Policy at any time by publishing the updated Policy on the AMR Group website and application. By continuing to use our website, application or continuing to purchase goods and services provided by AMR Group through these methods or by continuing to contact or engage with AMR Group after amendments, update or amendments to this Policy, you indicate your acceptance of such modifications, updates or amendments.

 • Lưu ý về Pháp luật Việt Nam

Some notes about Vietnamese laws

Pháp luật Việt Nam có những quy định riêng về việc cung cấp, khai thác, sử dụng thông tin cá nhân, dữ liệu cá nhân. Do đó, để đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của mình, bạn nên tham khảo các quy định này hoặc liên hệ với luật sư, cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam để được tư vấn và hỗ trợ khi cung cấp thông tin cho chúng tôi. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu bạn vi phạm quy định của pháp luật Việt Nam hoặc phải chịu chế tài từ cá nhân, tổ chức có thẩm quyền.

Vietnamese law has its own provisions on the provision, exploitation and use of personal information and personal data. Therefore, to ensure your legal rights and interests, you should consult these regulations or contact lawyers, competent agencies in Vietnam for advice and support before providing us with any information. We do not assume any responsibility if you violate the provisions of Vietnamese laws or are subject to sanctions from competent individuals or organizations.

 • Liên hệ

Contact

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về Chính Sách này hoặc muốn thực hiện quyền của bạn được nêu ra trong Chính Sách này, vui lòng liên hệ với AMR Group tại:

If you have any queries regarding this Policy or you want to exercise any of your rights as stated in this Policy, please contact AMR Group at:

AMR Group – Helping Brands Bloom in Vietnam

Marketing Research Marketing & Brand Consultants – Marketing Training

Block G – Level 16, Unit 1621-1620, The Manor Officetel, 91 Nguyen Huu Canh, Binh Thanh Dist., HCMC, Vietnam

t. +84-28-6258-6391

f. +84-28-6258-6386

m. +84-90-268-1970
w. www.amr.com.vn

Địa chỉ:            [..]

Address:           [..]

Thư điện tử:    [..]

Email:               [..]

Điện thoại:       [..]

Telephone:       [..]

Bản gốc của Chính Sách này là văn bản được trình bày bằng tiếng Việt. Trong trường hợp có bất kỳ xung đột nào giữa phiên bản tiếng Việt và các ngôn ngữ khác, phiên bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The original of this Policy is in Vietnamese. In the event of any conflict between the Vietnamese version and other languages, the Vietnamese version shall prevail.[1] Tham khảo Cookie tại đây: https://vi.wikipedia.org/wiki/Cookie_(tin_h%E1%BB%8Dc)  (trích xuất dữ liệu ngày 21/07/2020 20 giờ:10 phút).

  Refer to Cookie in this link: https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie (accessed: 21 July 2020 20h21).


 [HLV1]To be confirmed

 [HLV2]To Remove

 [HLV3]Hoặc thu thập trực tiếp

 [Noname4]Đã trình bày nội dung này

Thiết kế website bởi Mona Media