Data Processing Executive

08 Jul 2021

VINAMR Company – an expert in the field of market research is looking for a bright candidate in the field of DATA PROCESSING EXECUTIVE. We are waiting to welcome you to become a member of the extended VINAMR family.

JOB DESCRIPTION

 • Build the project budget within the specified scope and use the budget sparingly
 • Controlling and ensuring part-time employees’ salary payment process is transparent and on time.
 • Plan and maintain the below part-time staff according to the requirements of the company and the project
 • Advise and suggest ideas to leaders on solutions to improve work performance and achieve project results
 • Develop methods and techniques for data processing and analysis to suit different market research fields and save costs while ensuring the quality of research activities.
 • Training and developing a qualified part-time team to perform jobs following the 4.0 trend
 • Develop project budget within specified scope and use approved budget effectively
 • Ensure the project ends up achieving 3 goals: quality, time, cost.
 • Building a principled, respectful, sociable, cohesive, and developing working environment for departmental employees
 • Perform other duties as requested by the Head of Department

JOB REQUIREMENTS

1. KNOWLEDGE

 • Data cleaning, statistics, evaluation of data rationality & in-depth analysis on SPSS, …
 • Programming surveytogo, limesurvey
 • Programming Visual Basic in Excel

2. SKILLS

 • Express/communicate clearly, concisely and easily in written and spoken form in Vietnamese language
 • Time management, planning and organizing, assigning work;
 • Able to work in a team and can handle multiple tasks at the same time efficiently
 • Writing scripts on surveytogo, writing syntax labels, tables, writing syntax clean data
 • Run the statistics table & be able to evaluate the reasonableness of the data after running the table
 • Fundamental Analysis [MEAN, SIGN-TEST, NETT, RUN TABLE USING SNTAX …]
 • Proficient in using MS Word, advanced Excel and Powerpoint…
 • English reading comprehension at intermediate level

3. ATTITUDE

 • Enthusiastic, calm, quick to adapt to the task.
 • Objectivity and honesty, especially in data processing
 • High sense of responsibility and reliability;
 • Serious about the timeline, quality and cost of the company’s production and business activities
 • Comply with the regulations set out by the company: Punctuality, Confidentiality, Follow the agreement..
 • Demanding, constantly learning to improve knowledge and skills.

SALARY: 8 million – 15 million VND

WELFARE

 • Get access to company-issued laptop and access to modern job management skills support
 • Company trip with company
 • Enjoy the benefits of social insurance, health insurance,…
 • Participate in professional training courses, improve skills and knowledge for the job

OTHER INFORMATION

 • Degree: College
 • Age: No age limit

Submit your CV to the following sources:

Email: hr@vinamr.com.vn
CareerBuilder: https://careerbuilder.vn/en/nha-tuyen-dung/amr-group.35A8CD70.html
Website: https://vinamr.com.vn/career-page/

—————————————————

Công ty VINAMR – chuyên gia về lĩnh vực nghiên cứu thị trường đang tìm kiếm ứng cử viên sáng giá trong lĩnh vực NHÂN VIÊN XỬ LÝ DỮ LIỆU. Chúng tôi đang chờ đợi để chào đón bạn trở thành một thành viên của đại gia đình VINAMR.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Xây dựng ngân sách cho dự án trong phạm vi quy định và sử dụng ngân sách tiết kiệm
 • Kiểm soát, đảm bảo qui trình thanh toán lương CTV part-time minh bạch và đúng thời gian qui định.
 • Lập kế hoạch, duy trì đội ngũ nhân sự part-time bên dưới theo yêu cầu của công ty và của dự án
 • Tham mưu, đề xuất ý kiến với lãnh đạo về giải pháp cải tiến nâng cao hiệu suất công việc và đạt kết quả dự án
 • Xây dựng những phương pháp, kỹ thuật về xử lý, phân tích dữ liệu nhằm phù hợp với từng lĩnh vực nghiên cứu thị trường khác nhau và tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo được chất lượng của hoạt động nghiên cứu
 • Đào tạo, phát triển đội ngũ part-time có đủ năng lực để thực hiện những công việc theo xu hướng 4.0
 • Xây dựng ngân sách cho dự án trong phạm vi quy định và sử dụng ngân sách được phê duyệt một cách hiệu quả
 • Đảm bảo dự án kết thúc đạt được 3 mục tiêu: chất lượng, thời gian, chi phí.
 • Xây dựng môi trường làm việc nguyên tắc, tôn trọng, hòa đồng, gắn kết, phát triển dành nhân viên phòng ban
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1. KIẾN THỨC:

 • Làm sạch dữ liệu, thống kê, đánh giá tính hợp lý của data & phân tích chuyên sâu trên SPSS, …
 • Lập trình surveytogo, limesurvey
 • Lập trình Visual Basic trong excel

2. KỸ NĂNG:

 • Diễn đạt/ truyền đạt rõ ràng, rành mạch, dễ hiểu ở dạng viết và nói ở ngôn ngữ Việt
 • Quản trị thời gian, lập kế hoạch và sắp xếp, phân công công việc;
 • Có khả năng làm việc nhóm và có thể xử lý nhiều nhiệm vụ cùng một lúc một cách hiệu quả
 • Viết scripts trên surveytogo, Viết syntax label, tables, Viết syntax clean data
 • Chạy bảng thống kê & có khả năng đánh giá tính hợp lý của data sau khi chạy bảng
 • Phân tích cơ bản [MEAN, SIGN-TEST, NETT, RUN TABLE USING SNTAX …]
 • Sử dụng thành thạo MS Word, Excel nâng cao và Powerpoint…
 • Tiếng Anh đọc hiểu ở trình độ trung cấp

3. Thái độ:

 • Nhiệt huyết, điềm tĩnh, thích ứng nhanh với nhiệm vụ.
 • Khách quan và trung thực, đặc biệt trong việc xử lý số liệu
 • Tinh thần trách nhiệm cao và đáng tin cậy;
 • Nghiêm túc về timeline, chất lượng và chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
 • Tuân thủ các quy định mà công ty đề ra: Đúng giờ, Bảo mật, Làm theo thỏa thuận..
 • Cầu thị, không ngừng học hỏi để cải thiện kiến thức và kỹ năng.

MỨC LƯƠNG: 8tr – 15tr VND

PHÚC LỢI

 • Được sử dụng Laptop công ty cấp và tiếp cận những phần mềm quản lý công việc cũng như hỗ trợ kỹ năng một cách hiện đại
 • Company trip cùng công ty
 • Hưởng những phúc lợi của BHXH, BHYT,…
 • Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, nâng cao kỹ năng và kiến thức phục vụ cho công việc

THÔNG TIN KHÁC

 • Bằng cấp: Cao đẳng
 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi

Gửi CV của bạn vào các nguồn sau:

 • Email: hr@vinamr.com.vn
 • CareerBuilder: https://careerbuilder.vn/vi/nha-tuyen-dung/amr-group.35A8CD70.html
 • Website: https://vinamr.com.vn/career-page/

Contact us

  Thiết kế website bởi Mona Media